İndir
0 / 0
759705/12/2006

Toplumları zinadan korumak

Soru: 88051

Zina eden erkek ve kadın için dört şahid bu zamanda nasıl getirilecektir? Bu çirkin işten müslüman gençlerimize nasihati nasıl vereceğiz? Allah mükâfatınızı fazlasıyla versin.

Allah'a hamdolsun ve peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun.

Bütün övgüler Allah’adır.

Zinanın tespiti yolunda âlimler dört yolu sayarlar:

1- Tanıklık

2- Kabul etme

3- Efendisi ve kocası olmayan birinin hamile kalması

4- Kocanın lianı tamamlanırsa ve hanımı bunu
geri çevirmezse zinada, şahitlerde aranacak şart, şahadetleri
kabul edilen kimselerden olması gerekir. Zinayı açık
lafızlarıyla tanımlarlar – erkek mahreminin kadının
mahreminin içinde olduğunu gördüklerini- eğer onlardan
bazısı o ikisini elbiselerinden soyutlanmış çıplak
olarak gördükleriyle yetinirlerse ya da belli hareket ve tarzı
tanımlarlarsa bu zinanın yapıldığını tespit
etmeye yeterli değildir.

“eş-Şerhul-Mumti’” adlı eserin (157/6) sayfasında
Şeyh İbn Useymin –Allah ona rahmet etsin- şöyle diyor:

Zinayı açık-seçik kelimelerle tanımlarlar: onun penisini
onun vajinasında gördük, bunu demesi gerekir. Eğer biz onu
kadının üzerinde çıplak olarak gördük diyorlarsa bu kabul
edilmez. Öyle ki erkeğin kadını ile ne yapması gereken
durumda olduğuna tanıklık ederiz deseler bile bu
tanıklık için yeterli değildir. Onun zekerinin kadının
fercinin içinde olduğuna şahidiz, demeleri gerekir. Bu ise zor bir
durumdur. Ömer(r.a.) döneminde bu olaya şahid olan adamın
dediği gibi: eğer bacaklar arasında olsaydın böylesi
bir tanıklığı yapmayacaktın. Bu nedenle
Şeyhul-İslam kendi döneminde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve
selem döneminden Şeyhul-İslam İbn-i Teymiye dönemine
kadar şehadet yoluyla zinanın tespit edilmediğini
zikretmiştir. Öyle ise o vakitten belirtilen vakte kadar tespit
edilmemiştir. Aynı şekilde şahitlik yoluyla günümüze kadar
tespit edildiğini de bilmiyoruz. Çünkü bu zor olan bir durumdur.”
Bitti.

Zina konusunda şehadet durumunu zorlaştırma ancak
Şari’in istediği maksadı gerçekleştirme
dışında değildir.O da, kullarının üzerini
örtmektir.Zinanın yaygınlaşmamasıdır.
Toplumları ırzları suçlamada, nesebi yaralamada
sakındırmaktır.

“el-Camiu li-Ahkamul-Qur’an” eserinin (83/5) sayfasında el-Kurtubi
rahimehu Allah şunu belirtiyor:

“Allah, zina konusunda özellikle dört şahit
kılmıştır: iddia edene ağır gelsin ve
kulların üzeri örtülsün.” Bitti.

Şeyh Abdurrahman es-Sa’di “Tefsiri” nin (563/1) sayfasında
şunu belirtiyor:

“(Eğer onun üzerine dört şahid getirmezlerse..) yani:
iftira edenler iftira ettikleri durumu getirmelidir, (dört şahid)
yani: udul şartlarını taşıyan ve razı olunan
kimseler (eğer şahidleri getirmediler işte bu kimseler Allah
katında yalancının ta kendileridir) ister kendilerince buna ikna
olmuş olsalar dahi. Çünkü onlar Allah’ın hükmünde
yalancılardır, çünkü Allah onlara dört şahid
olmaksızın bu konuda konuşmalarını haram
kılmıştır. Bu nedenle şunu buyurmaktadır:
(işte bu kimseler Allah katında yalancının ta kendileridir)
ve şunu da buyurmamıştır: (işte bu kimseler
yalancının ta kendileridir) bütün bunlar müslümanın
ırzının haramlığı çok büyük olduğunu
belirtmek içindir. Bu nedenle doğru tanıklık noktasına
ulaşmaksızın suçlamaya gitmenin caiz
olmadığıdır.” Bitti.

(839) ve (6926) nolu sorularının
cevaplarına bakınız.

İkincisi:

Bu katil fuhuştan toplumlarımızı ve gençlerimizi
korumamıza gelince; toplumların ve devletlerin üzerine düşen
sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Değişik
kuruluşları da bu alanda çalışmaya teşvik edilmelidir.
Çünkü bu bireysel değil toplu bir sorumluluktur. Toplumların
selametini gerçekleştirmek ancak zinadan ve ona düşmekten koruyacak
sebepleri almayı tamamlamakla mümkündür. Bu sebepler şöyle
sıralanabilir:

1- Zina günahının büyüklüğünü genel bilgilendirme ile
yaygınlaştırmak, aklın ve şeriatın
çirkinliğinde, iğrençliğinde ve yasaklanmasında ittifak
ettiği büyük günahlardan biridir. Dünyada ki afetlerin ve musibetlerin
gelmesine, halkların helakine sebep olduğunu ve kıyamet gününde
ise ödülünün cehennem olduğunu açıklamak gerekir.

İmam Ahmed şunu belirtir: bir insanı öldürmekten
sonra en büyük durum zinadan başkası değildir. (435/2)

Allah şunu emretmektedir: (zinaya yaklaşmayın, çünkü o
bir hayâsızlıktır ve kötü bir yoldur) el-İsrâ Suresi,
32

Şeyh Abdurrahman es-Sa’di “Tefsiri” nin (457/1) sayfasında
şunu belirtiyor:

Allah zinayı çirkinlik olarak tanımlayıp (onun bir
fuhuş) yani şeraitte, akılda ve yaratılışta kabul
edilmeyen bir günah olduğunu belirtmektedir. Çünkü zina,
Allah’ın hakkında, kadının hakkında, ailesinin veya
kocasının hakkında, yatağı bozmak ve nesli ifsat ve
daha değişik fesadı getirme hakkında yasaklara cüret etmeyi
içermektedir. (onun kötü bir yol) yani bu büyük günaha cüret eden kimsenin
yolu ne kötü yoldur. Bitti.

2- Bu fuhşun yayılmasının getireceği kötü
durumları gençlere öğretilmelidir. Öldürücü
hastalıkların yaygınlaşması, gayri meşru çocukların
ortaya çıkması, aile oluşumunun çökmesi, çocukların
kaçıp kötü davranışları edinmeleri, boşanma
istatistiğinin yükselmesi, cinayetlerin yaygınlaşması vb.
durumlar, toplumların ve ailelerin istikrarını tehdit
etmektedir. En kötü biçimde pornografinin yaygınlaştığı
toplumlarda bunun etkisini göstermektedir. Bu da toplumlarının
bitişini ve medeniyetlerinin çöküşünü alarm etmektedir.

3-Temiz ve helal olan evlilikle
cinsel ilişkileri şer’i yolla kolaylaştırmaya
çalışmak. Kendisinin ve hanımının iffetini korumada
sevab kazanacağını, dininin yarısını evlilikle
tamamlayacağını, peygamberlerin sünneti olduğunu,
şeraitin emri olduğunu açıklayarak evlilik teşvik
edilmelidir.

Bu yolda toplumların görevi evliliği geciktiren
engelleri ortadan kaldırmaktır. Evliliğe engel olan
fakirliğe çözüm bulmalıdır. Kendisini iffetli kılacak
bir mala sahip olmayan gençlere maddi destek sağlamalıdır.
Öyle ki el-Kurtubi tefsirinde şunu belirtmektedir: (Erkeklerinizden ve
kadınlarınızdan) olan hür bekârları, kölelerinizden ve
cariyelerinizden ehlüs-salahı evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler,
Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir.(Lütfu) geniş olan ve (Her şeyi)
bilen Allah ‘dır. ) en-Nûr Sûresi, ayet
32”“Sizden kocası olmayanı evlendirin. Çünkü bu, iffetli
olmanın yoludur.” (239/12)Ebi
Ubeyd el-Qasım bin Sellam’ın “el-Emval” kitabının (251)
sayfasında; Ömer bin Abdülaziz, Irak’ta ki valisine şunu
yazdığını belirtir:
Parası
olmayan her bekâra bak ve evlenmek isterse onu evlendir onun
masraflarını ben üstleniyorum.

4- İbn-i Kudama –Allah ona rahmet etsin- el-Muğni adlı
eserinde (587/7) şunu belirtir:insan nikâha ihtiyaç duyan oğlunu iffetli kılması
kaçınılmazdır. Bu Şafii Mezhebinin açık
görüşüdür.” Bitti.

5- Bu
önemli soruna karşı toplumun ve babaların yapacakları
iş, mehirleri yükseltmemektir. Evlilik külfetiyle hava atmak veya
böbürlenmek veya ondan bir kazanç elde etmek yoluna gidilmemelidir.

Ömer bin el-Hattab bir gün Minberde şöyle konuştu:
Kadınların sadakalarını-yani mehirlerini- sakın ha
yükseltmeyin. Bu dünyada bir ikram veya Allah katında bir takva olsa bile
sizden daha hayırlınız olan Peygamber sallallahu aleyhi ve selem
kadınlarından bir kadınına veya kızlarından bir
kızına on iki Ukkeye’den daha fazla mehir vermemiştir.) Ebu
Davud rivayet etmiştir (2106) el-Elbani ise Ebu Davud sahihinde bunun
sahih olduğunu rivayet etmiştir.

6- Islahatçılar toplumlarda rezaletin ve fesadın
yaygınlaşmasına sebeplerden birinin babaların
kızlarının mehirlerini fırsat olarak
değerlendirdiklerinde hemfikirdirler. Tarihin belli dönemlerinde
batı toplumlarının bazısında rezaletin yayılma
sebeplerini “Mebahicul-Felsefe” kitabında Well Durant şunu belirtir:

Öyle ki babalar kızlarının yüksek mehirine göz
dikerek iffetlerinin bedelini bu duruma getirmişlerdir. Bu konuda herhangi
bir çekişme yoktur. İşte o vakitler evlilik açıktan
satın alınan bir konudur.” Bitti.

7- Toplumları zina rezaletinden koruyacak en önemli durum
sevgi havasının yaygınlaşması ve eşler
arasında sevginin olmasıdır. Ailenin saadetine sevgi ve
saygıyla, doğrulukla, vefakârlıkla, hakları ve
görevleri yerine getirmekle özen gösterilmelidir. Çünkü
mutlu aile, anlayışlı, uyumlu iki eş, toplumun
sapmasına ve sanal mutluluğu ararken fuhşa düşmesine
engeldir.

8- son olarak da Allah subhanehu ve Tealaya bağlı,
muhafazakâr, mütedeyyin bir hava oluşturulmaya
çalışılmalıdır. Burada açık-seçiklik, pornografi
gizlenir, avretler örtülür, zinanın tılsımı olan
danslar ve içkiler yasaklanır. Bütün bu durumlar fuhuş ateşini
tetiklemektedir. Eğer toplum bundan kurtulursa ateşten emin olurlar.

Sitemizdeki yayımlanan (20161) ve (3234) nolu soruların
cevaplarından faydalanılabilir.

Bu konuda faydalı kitaplardan Dr. Fadl İlahi’nin
yazdığı “Zinadan korunma yolları” faydalanılabilir ve
ona başvurulabilir.

Allah en iyi bilendir.

Kaynak

İslam Soru-Cevap Sitesi

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android